Privacyverklaring

Privacyverklaring

Grotendeels met toestemming overgenomen van het model privacyverklaring van de Protestantse Kerk in Nederland1.

ABC gemeente te Zuidplas

Aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

ALGEMEEN

OVER DEZE PRIVACYVERKLARING

Voor de Unie van Baptistengemeenten en de aangesloten gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de plaatselijke gemeente. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

OVER DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN EN DE AANGESLOTEN GEMEENTEN

De organisatie van de Unie van Baptistengemeenten en de aangesloten gemeenten zijn gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken en gemeenten om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

ALGEMENE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de lokale gemeente ervoor dat uw privacy rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen onze gemeente is iedereen die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. 

De volledige verklaring kunt hier vinden.

 


1 Te raadplegen via https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/privacy/privacy-algemeen

ANBI

Onze gemeente heeft een ANBI-status. Door deze status zijn uw giften aftrekbaar voor de belasting.

Algemene gegevens

 • ABC Gemeente te Zuidplas, p/a De Esdoorn 19, 2912RA Nieuwerkerk a/d IJssel
 • Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • ABC Gemeente te Zuidplas, is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland)
 • RSIN/ fiscaal nummer: 824237675
 • De gemeente staat als ABC gemeente Zuidplas ingeschreven in het Handelsregister onder Kamer van Koophandel nummer 75796910

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit een raad van 2 oudsten en 3 diakenen en kent de volgende functies: voorzitter, secretaris, pastoraat en jeugdwerk, diaken. Het penningmeesterschap is gedelegeerd onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de raad. Op dit moment is er een vacature voor de functie van diaken.

Doelstelling en visie

De gemeente stelt zich ten doel:

 1. het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus (Mattheus 28:19);
 2. ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven overeenkomstig Handelingen 2:42;
 3. de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon en hen aan te sporen Christus bekend te maken;
 4. in diaconale en pastorale nood te voorzien;
 5. in haar eigen financiële behoeften te voorzien.

Beloningsbeleid

De ABC gemeente te Zuidplas heeft geen betaalde werkers. Bestuursleden, commissieleden en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

Beleidsplan

Het beleid van de ABC gemeente te Zuidplas is gericht op aansluiting bij het landelijk beleid van ABC NL met waar nodig een nadere vertaling naar de lokale situatie.
Zie hiervoor http://www.abcgemeenten.nl

Voor de lokale gemeente ABC gemeente te Zuidplas is een beleidsplan opgesteld, waaruit gaande het jaar en binnen de mogelijkheden van de (nog kleine) gemeente, onderwerpen worden opgepakt die als speerpunten worden genomen voor verdere uitwerking in gemeenteverband, afhankelijk van de behoeften die worden gesignaleerd. Het beleidsplan voor 2022 is hier te vinden.

Jaarverslag

Een verslag van de gemeenteactiviteiten in het jaar 2021 vindt u hier.

Financiën

Hieronder treft u een financieel jaarverslag aan van het jaar 2021 en de begroting voor het jaar 2022:

  Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2020 Begroting 2022
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen € 0 € 0 € 0
Bijdragen gemeenteleden € 8.956 € 11.446 € 8.250
Subsidies en overige bijdragen van derden € 0 € 0 € 0
Totaal baten € 8.956 € 11.446 € 8.250
       
Lasten      
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) € 0 € 0 € 0
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 3.611 € 3.056 € 3.400
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 201 € 120 € 275

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief evt.afschrijving)

€ 4.706 € 3.529 € 4.900
Salarissen (koster, organist e.d.) € 0 € 0 € 0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 572 € 500 € 660
Lasten overige eigendommen en inventarissen € 0 € 0 € 300
Totaal lasten € 9.090 € 7.205
€ 9.535
       
Resultaat (baten - lasten) € -134 € 4.241 € -1.285

Contact en Locatie

Contact en Locatie

Postadres
ABC gemeente te Zuidplas
p/a De Esdoorn 19
2912 RA Nieuwerkerk a/d IJssel

Direct contact opnemen
Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bezoekadres en samenkomsten
Wij komen iedere zondag om 10:30 uur bij elkaar voor een dienst in de Theaterzaal van:

 • Dorpshuis Swanla
  Burgemeester Klinkhamerweg 86
  2761 BJ Zevenhuizen ZH

 

Giften
Bankrelatie: Rabobank Zevenhuizen
Rek. nr. NL94 RABO 0155 7315 72
T.n.v. ABC gemeente Zuidplas

Team Zending & Evangelisatie

Team Zending & Evangelisatie

Het zendingsteam houdt zich bezig met het stimuleren van het zendingsbewustzijn binnen de gemeente. Zij onderhoudt, namens de gemeente de contacten met zendelingen met wie wij ons als gemeente verbonden voelen.

Over ons

Over ons...

ABC Gemeente Zuidplas: Welkom op onze website.

Wie zijn wij?

Wij zijn een blije, open en warme gemeenschap van gelovigen, die met elkaar willen optrekken als pelgrims onderweg naar Gods toekomst en daarbij elkaar willen leren, helpen, voor elkaar willen zorgen en met elkaar willen getuigen van de hoop die in ons is.

Wat willen wij?

Wij willen in Woord en daad laten zien wat het betekent om een navolger te zijn van Jezus Christus. Op die manier willen wij een aantrekkelijke gemeenschap van gelovigen zijn, die openstaat voor anderen om zich aan te sluiten.

Wat doen wij?

Wij beleggen allerlei soorten bijeenkomsten. De belangrijkste daarvan zijn wel de wekelijkse samenkomsten op zondagmorgen in het Dorpshuis Swanla en de doordeweekse huisgroepen in de verschillende kernen van Zuidplas.

Wat drijft ons?

Onze passie is om er te zijn voor God en anderen. Op die manier willen we graag een missionaire gemeenschap zijn die het goede nieuws van Jezus Christus uitdraagt in de wereld om ons heen. 

Waar horen wij bij?

Wij horen bij het verband van ABC gemeenten in Nederland. ABC staat voor Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten. Internationaal voelen wij ons verbonden met de AWF. (Alliance World Fellowship) De AWF is een wereldwijde familie van nationale kerken en gemeenten die zich onderling verbonden voelen en van daaruit willen samenwerken om het Evangelie uit te dragen.

Hoe ziet een zondagse samenkomst er uit?

De erediensten van onze gemeente hebben een redelijk informeel karakter. We nemen wekelijks  de tijd voor dankzegging, lofprijzing en aanbidding om zo God groot te maken. Daarnaast is er wekelijks ook een prediking. Daarbij willen we enerzijds trouw zijn aan de grondslag van de Bijbel als de Heilige Schrift en anderzijds ook eigentijds en praktisch in de toepassing van het gesproken woord.

Natuurlijk is er wekelijks ook een crèche en een programma King Kids basisschool. De 10+ groep komt maandelijks apart bij elkaar tijdens de dienst.

Elke zondag is er koffie en thee voor en na de samenkomst. Regelmatig zijn er ook gezamenlijke maaltijden.

Hoe ziet een doordeweekse huisgroep bijeenkomst er uit?

Een huisgroep volgt een eigen programma naar keuze. Hoewel elke avond verschillend is, kan in het algemeen gezegd worden daarin aandacht is voor elkaar, zorg voor elkaar, hulp aan elkaar, gebed met en voor elkaar en voor gezamenlijke overdenking van de Bijbel.

 

Team Pastoraat

Team Pastoraat

Het pastorale team wordt gecoördineerd door de voorganger. Het pastoraat is als volgt opgebouwd:

 • De voorganger is primair verantwoordelijk voor het bijzonder pastoraat. Daaronder wordt verstaan pastoraat naar aanleiding van de doop, het Avondmaal, ziekenzalving, handoplegging, stervensbegeleiding, rouwverwerking, huwelijk etc.
 • De huiskringleiders zijn verantwoordelijk voor het basispastoraat in de kring.
 • Het pastorale team is verantwoordelijk voor geestelijke zorg tijdens en/of na de erediensten. Elke zondag is er gelegenheid tot gebed en gesprek na afloop van de dienst. Verder verleent het team zorg bij  de begeleiding van mensen (zieken, mensen met geestelijke vragen en/of psychische noden). Vaak wordt begeleiding gegeven naast meer professionele hulpverlening (verslavingszorg, psycholoog, psychiater, verpleging, Riagg, Gliagg). Het team coördineert ook (diaconale) hulpvragen.

Het pastorale team wil zich graag inzetten voor de zorg in de gemeente naar elkaar. Een liefhebbende, open en warme gemeenschap waar genade de boventoon voert is het uiteindelijke ideaal. Daarbij wil het pastorale team mn. mensen die extra zorg nodig hebben terzijde staan.

 • Visie: Een gemeenschap van geestelijk stabiele en volwassen gelovigen  die in staat zijn Christus bekend te maken in Zuidplas e.o. tot eer van God.
 • Missie:  Gelovigen met geestelijke en/of psychische moeilijkheden helpen en ondersteunen om te groeien naar geestelijke volwassenheid.
 • Waarden: Bijbelgetrouw, Persoonlijk, Vertrouwelijk, Planmatig, Nouthetisch

Heb je behoefte aan pastoraat of wil het het pastorale team informeren over iemand die pastoraat nodig heeft? Neem dan contact op met Wim en Jenny Groenveld.

Team Facilitair

Team Facilitair

Het facilitaire team verzorgt alle facilitaire zaken rondom de erediensten in het Dorpshuis Swanla te Zevenhuizen. Het team is als volgt opgebouwd:

 • Een koster team
 • Alfabet ploegendienst
  Een alfabet ploegendienst richt de zaal en de King Kids lokalen in voor eredienst op zondag. Na afloop van de diensten ruimt men ook weer op. Dit alles o.l.v. de dienstdoende koster. Ieder gemeentelid draait mee in de alfabet ploegendienst. Deze indeling vindt plaats op basis van de beginletter van de achternaam. Wanneer u aan de beurt bent kunt wordt vermeld bij de 'Diensten' die u ook op deze site aantreft.

Team Onderwijs

Team Onderwijs 

Onderwijs

Bijbel Onderwijs

Alpha cursus

Regelmatig wordt er in de gemeente een Alpha cursus gegeven in samenwerking met andere plaatselijke gemeentes. Speciaal bedoeld voor (jonge) ongelovige, onkerkelijke mensen en pas bekeerden. Tien weken achtereen komen een groep mensen bij elkaar op een vast dagdeel. De serie word afgesloten met een weekend.

Catechese

Catechese wordt diverse keren per jaar gegeven, voorafgaand aan één van de doop diensten. Het is in principe open voor iedereen. Er wordt expliciet stilgestaan bij de doop der gelovigen. Daarnaast word ingegaan op de belangrijkste waarheden uit de Heilige Schrift. 

Naast de catechese rond de doop zal er ter zijner tijd ook een catechese zijn rond huwelijk en opvoeding.

 

Seminars of studie

Elk jaar word er door het onderwijsteam diverse seminars aangeboden over uiteenlopende onderwerpen.

 

Team Ondersteuning

Team Ondersteuning

Informatie

Het informatie team houdt zich bezig met de informatie voorziening binnen en buiten de gemeente. Het valt uiteen in diverse onderdelen:

 • Het redactieteam Meander verzorgt het maandblad.
 • Het foto team, dat belangrijke gebeurtenissen binnen de gemeente op foto vastlegt.
 • Het info stand/ begroetingsteam team verzorgt de informatievoorziening in de gemeente via de info tafel.

 

Financiën

De financiën staan onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. Hij wordt daarbij geassisteerd door boekhoudkundige ondersteuning. De penningmeester is verantwoordelijk voor de begroting, de meerjarenraming, de rechtspositieregeling van de betaalde werkers, de collecten, de boekhouding van de gemeente, het regelen van betalingen, het opmaken van de maandrekeningen ten behoeve van het bestuur en de jaarrekening ten behoeve van de donateurs en de gemeente. De gemeente  ziet hierop toe. Zij heeft een kascontrole commissie in het leven geroepen, die de penningmeester controleert en dechargeert. De inkomsten worden bijeengebracht door de gemeenteleden en bezoekers in collecten en in vaste vrijwillige bijdragen. Regelmatig wordt een ieder opgeroepen bij te dragen in de financiële noden van de gemeente naar vermogen en volgens de bijbelse richtlijnen. Tenminste 10% van alle inkomsten van de gemeente wordt afgezonderd voor zendingswerk. 

 

Administratie

Het administratie team geeft ondersteuning aan de organisatie van de gemeente d.m.v. adresbeheer, corvee roosters, secretariële ondersteuning, website beheer en dergelijke.