Onze gemeente heeft een ANBI-status. Door deze status zijn uw giften aftrekbaar voor de belasting.

Algemene gegevens

 • ABC Gemeente te Zuidplas, p/a Leliestraat 10, 2761HC Zevenhuizen
 • Telefoon: 0180-633784 – Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • ABC Gemeente te Zuidplas, is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland)
 • RSIN/ fiscaal nummer: 824237675

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit een raad van 2 oudsten en 3 diakenen en kent de volgende functies:

 • Voorzitter: Dhr. A. van Heijningen
 • Secretaris: Mevr. P. Geysen
 • Pastoraat en jeugdwerk: Dhr. A. van den Berg
 • Diakenen: Mevr. I. van der Kraan, Dhr. E. Jeremias

Het penningmeesterschap is gedelegeerd aan dhr. H. van Eijk, onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de raad.

Doelstelling en visie

De gemeente stelt zich ten doel:

 1. het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus (Mattheus 28:19);
 2. ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven overeenkomstig Handelingen 2:42;
 3. de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon en hen aan te sporen Christus bekend te maken;
 4. in diaconale en pastorale nood te voorzien;
 5. in haar eigen financiële behoeften te voorzien.

Beloningsbeleid

De ABC gemeente te Zuidplas heeft geen betaalde werkers. Bestuursleden, commissieleden en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

Beleidsplan

Het beleid van de ABC gemeente te Zuidplas is gericht op aansluiting bij het landelijk beleid van ABC NL met waar nodig een nadere vertaling naar de lokale situatie.
Zie hiervoor http://www.abcgemeenten.nl

Voor de lokale gemeente ABC gemeente te Zuidplas is een beleidsplan voor 2018 opgesteld, waaruit gaande het jaar en binnen de mogelijkheden van de (nog kleine) gemeente, onderwerpen worden opgepakt die als speerpunten worden genomen voor verdere uitwerking in gemeenteverband, afhankelijk van de behoeften die worden gesignaleerd. Het beleidsplan voor 2018 is hier te vinden.

Jaarverslag

Een verslag van de gemeenteactiviteiten in het jaar 2017 vindt u hier.

Financien

Hieronder treft u een financieel jaarverslag aan van het jaar 2017 en de begroting voor het jaar 2018:

  Begroting 2017 Jaarrekening 2017 Begroting 2018
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen € 0 € 0 € 0
Bijdragen gemeenteleden € 11.700 € 12.324 € 11.100
Subsidies en overige bijdragen van derden € 0 € 4 € 0
Totaal baten € 11.700 € 12.328 € 11.100
       
Lasten      
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) € 0 € 0 € 0
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 5.150 € 4.919 € 4.500
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 110 € 204 € 200
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) € 4.700 € 4.616 € 4.650
Salarissen (koster, organist e.d.) € 0 € 0 € 0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 960 € 652 € 900
Lasten overige eigendommen en inventarissen € 500 € 574 € 650
Totaal lasten € 11.420 € 10.965 € 10.900
       
Resultaat (baten - lasten) € 280 € 1.363 € 200