Activiteiten

Reguliere erediensten

Steeds op de eerste dag van de week komt de gehele gemeente samen om God te ontmoeten in Jezus Christus door de Heilige Geest. De dienst staat onder leiding een gastheer of gastvrouw, uit de raad van de gemeente. Hij of zij opent en sluit de bijeenkomst. Hij of zij is ook verantwoordelijk voor de mededelingen. De dienst begint met samenzang van lofprijzing en aanbidding. Dit onderdeel staat onder leiding van een muziekband. Dit zal soms een gastband zijn maar kan ook via Youtube lopen. De liederen worden via de beamer geprojecteerd. De aanbiddingsdienst word gevolgd door de prediking. Na het spreken tot God volgt het spreken van God in het lezen van de Heilige schrift en in de verkondiging. Daarna word de dienst afgesloten. Belangrijk: de kinderen in de crèche, peuterleeftijd en basisschool leeftijd bezoeken niet de eredienst (m.u.v. de zgn. alle-leeftijden-diensten)  U kunt ze voorafgaand aan de dienst naar de groepsruimten brengen.
Uit praktische overwegingen kan ook besloten worden de kinderen op een geschikte plaats en
onder begeleiding in de samenkomst-ruimte de dienst te laten bijwonen, met een eigen activiteit zoals tekenen/kleuren.


Avondmaal

De eerste zondag van de maand vieren we het Avondmaal. Het word bekend gemaakt via de weekbrief (email), de website en de mededelingen op zondag. In de week vooraf kan ieder zich geestelijk voorbereiden op de viering van het Avondmaal. Het Avondmaal staat voor iedereen open die een kind van God is, dus ook voor gasten in de dienst en ook voor jongeren onder de 18 jaar, wanneer hun ouders hier achter kunnen staan of wanneer zij op hun belijdenis gedoopt zijn. 

Voor degenen die willen is er ook druivensap beschikbaar in plaats van wijn.

Het Avond wordt verschillend gevierd:

  • brood en wijn worden in de rijen uitgedeeld
  • u word uitgenodigd om naar voren te komen
  • u word aan een tafel uitgenodigd
  • u word in een kring uitgenodigd
  • brood en wijn worden aan de eigen tafel uitgedeeld (tijdelijke maatregel i.v.m. COVID-19)

Soms word het Avondmaal gevierd bij een zieke aan huis of tijdens een zgn. Dienst der genezing.  Ook is er gelegenheid het in een van de huiskringen te doen.

Doop en opdragen

Doop

Zodra daartoe een verzoek ontstaat kan er een doopdienst worden georganiseerd. Daaraan voorafgaand wordt er doop-catechese gegeven. Iedereen is uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Naast onderricht over de betekenis van de geloofsdoop wordt er algemeen onderricht gegeven over de belangrijkste onderwijzingen uit de Bijbel. Het onderricht wordt gevolgd door een doopzitting, waarbij de doopkandidaten bij elkaar komen om getuigenis af te leggen van hun geloof en de praktische zaken bij een doopdienst door te spreken. De datum van deze dienst wordt vooraf aangekondigd in de gemeente.
Doop


Opdragen

Zodra daartoe een verzoek wordt gedaan kunnen jonge kinderen en pasgeboren baby's in een dienst opgedragen aan God en op deze manier ook aan de gemeente voorgesteld. De datum van deze dienst wordt vooraf aangekondigd in de gemeente.

 Opdragen

Hierboven treft u een uiteenzetting van het normale verloop van een dienst. Echter geen enkele dienst is  voorspelbaar. Elke keer zijn er weer andere elementen die het samenzijn van de gemeente fris en levendig houden. Dit kan van alles zijn: getuigenissen, solozang, gast optredens en gastsprekers, multimediale ondersteuning met foto en video, drama, dans, interactieve elementen, nazorg tijdens en na afloop van de diensten ect.

 

Bijzondere diensten

Allereerst zijn er de diensten rond het kerkelijk jaar: de adventzondagen, de Kerstviering, de stille week met daarin Witte Donderdag, Goede Vrijdag, het Paasfeest, Hemelvaart en het Pinksterfeest. Daarnaast zijn er thema diensten: heilig samenkomsten, genezingsdiensten en samenkomsten. Dit alles in het teken van het logo van de CAMA. Ook speciale diensten zoals Israël- diensten, AL- diensten (Alle Leeftijden), Bijbelzondagen met enige regelmaat op het programma. In de digitale weekbrief, op de website en bij de mededelingen wordt steeds bekend gemaakt om wat voor soort dienst het gaat.