Skip to content Skip to footer
Over ons

Jouw thuis voor hoop, geloof en gemeenschap

Over ons

Jouw thuis voor hoop, geloof en gemeenschap

Ontdek een gastvrije gemeenschap in onze kerk in Zevenhuizen!

Welkom bij onze blije, open en warme kerk in Zevenhuizen! Als pelgrims onderweg naar Gods toekomst trekken wij als gemeenschap van gelovigen samen op. We leren van elkaar, helpen elkaar en zorgen voor elkaar. Bovendien getuigen we graag van de hoop die in ons leeft. Als navolgers van Jezus Christus willen we in woord en daad laten zien wat dat betekent. Onze gemeenschap is aantrekkelijk en staat open voor iedereen die zich bij onze kerk in Zevenhuizen wil aansluiten.

Kerk in Zevenhuizen

Ervaar betekenisvolle bijeenkomsten en wereldwijde verbondenheid

We organiseren diverse bijeenkomsten, waarvan de wekelijkse samenkomsten op zondagmorgen in het Dorpshuis Swanla (Pubruimte) en de doordeweekse huisgroepen in verschillende kernen van Zuidplas de belangrijkste zijn. Onze passie is om er te zijn voor God en anderen. Als missionaire gemeenschap dragen we het goede nieuws van Jezus Christus uit in de wereld om ons heen.

We zijn aangesloten bij het verband van ABC gemeenten in Nederland, wat staat voor Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten. Internationaal voelen we ons verbonden met de AWF (Alliance World Fellowship), een wereldwijde familie van kerken en gemeenten die samenwerken om het Evangelie uit te dragen.

Ervaar inspirerende erediensten en warme gemeenschap in onze kerk in Zevenhuizen

Onze erediensten in onze kerk in Zevenhuizen hebben een redelijk informeel karakter. We nemen de tijd voor dankzegging, lofprijzing en aanbidding om God groot te maken. Daarnaast is er wekelijks een prediking waarin we trouw willen zijn aan de Bijbel als Heilige Schrift, maar ook eigentijds en praktisch willen zijn in de toepassing van het gesproken woord.

Na de samenkomst op zondagmorgen in onze kerk in Zevenhuizen is er altijd koffie en thee. Regelmatig organiseren we gezamenlijke maaltijden. Huisgroepen hebben hun eigen programma, waarin aandacht is voor elkaar, zorg, hulp, gebed en gezamenlijke overdenking van de Bijbel. Kom en sluit je bij onze kerk in Zevenhuizen aan, we verwelkomen je graag!

Steeds op de eerste dag van de week komt de gehele gemeente samen om God te ontmoeten in Jezus Christus door de Heilige Geest. De dienst staat onder leiding een gastheer of gastvrouw, uit de raad van de gemeente. Hij of zij opent en sluit de bijeenkomst. Hij of zij is ook verantwoordelijk voor de mededelingen. De dienst begint met samenzang van lofprijzing en aanbidding. Dit onderdeel staat onder leiding van een muziekband. Dit zal soms een gastband zijn maar kan ook via Youtube lopen. De liederen worden via de beamer geprojecteerd. De aanbiddingsdienst word gevolgd door de prediking. Na het spreken tot God volgt het spreken van God in het lezen van de Heilige schrift en in de verkondiging. Daarna word de dienst afgesloten. Belangrijk: de kinderen in de crèche, peuterleeftijd en basisschool leeftijd bezoeken niet de eredienst (m.u.v. de zgn. alle-leeftijden-diensten)  U kunt ze voorafgaand aan de dienst naar de groepsruimten brengen.
Uit praktische overwegingen kan ook besloten worden de kinderen op een geschikte plaats en onder begeleiding in de samenkomst-ruimte de dienst te laten bijwonen, met een eigen activiteit zoals tekenen/kleuren.

De eerste zondag van de maand vieren we het Avondmaal. Het word bekend gemaakt via de weekbrief (email), de website en de mededelingen op zondag. In de week vooraf kan ieder zich geestelijk voorbereiden op de viering van het Avondmaal. Het Avondmaal staat voor iedereen open die een kind van God is, dus ook voor gasten in de dienst en ook voor jongeren onder de 18 jaar, wanneer hun ouders hier achter kunnen staan of wanneer zij op hun belijdenis gedoopt zijn. 

Voor degenen die willen is er ook druivensap beschikbaar in plaats van wijn.

Het Avond wordt verschillend gevierd:

  • brood en wijn worden in de rijen uitgedeeld
  • u word uitgenodigd om naar voren te komen
  • u word aan een tafel uitgenodigd
  • u word in een kring uitgenodigd
  • brood en wijn worden aan de eigen tafel uitgedeeld (tijdelijke maatregel i.v.m. COVID-19)

Soms word het Avondmaal gevierd bij een zieke aan huis of tijdens een zgn. Dienst der genezing.  Ook is er gelegenheid het in een van de huiskringen te doen.

Zodra daartoe een verzoek ontstaat kan er een doopdienst worden georganiseerd. Daaraan voorafgaand wordt er doop-catechese gegeven. Iedereen is uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Naast onderricht over de betekenis van de geloofsdoop wordt er algemeen onderricht gegeven over de belangrijkste onderwijzingen uit de Bijbel. Het onderricht wordt gevolgd door een doopzitting, waarbij de doopkandidaten bij elkaar komen om getuigenis af te leggen van hun geloof en de praktische zaken bij een doopdienst door te spreken. De datum van deze dienst wordt vooraf aangekondigd in de gemeente.

Zodra daartoe een verzoek wordt gedaan kunnen jonge kinderen en pasgeboren baby’s in een dienst opgedragen aan God en op deze manier ook aan de gemeente voorgesteld. De datum van deze dienst wordt vooraf aangekondigd in de gemeente.

 

Hierboven treft u een uiteenzetting van het normale verloop van een dienst. Echter geen enkele dienst is  voorspelbaar. Elke keer zijn er weer andere elementen die het samenzijn van de gemeente fris en levendig houden. Dit kan van alles zijn: getuigenissen, solozang, gast optredens en gastsprekers, multimediale ondersteuning met foto en video, drama, dans, interactieve elementen, nazorg tijdens en na afloop van de diensten ect.

Allereerst zijn er de diensten rond het kerkelijk jaar: de adventzondagen, de Kerstviering, de stille week met daarin Witte Donderdag, Goede Vrijdag, het Paasfeest, Hemelvaart en het Pinksterfeest. Daarnaast zijn er thema diensten: heilig samenkomsten, genezingsdiensten en samenkomsten. Dit alles in het teken van het logo van de CAMA. Ook speciale diensten zoals Israël- diensten, AL- diensten (Alle Leeftijden), Bijbelzondagen met enige regelmaat op het programma. In de digitale weekbrief, op de website en bij de mededelingen wordt steeds bekend gemaakt om wat voor soort dienst het gaat.

Bestuur ABC gemeente Zuidplas
Bestuur van ABC gemeente Zuidplas

Bestuur

  • Het bestuur van de ABC gemeente te Zuidplas bestaat momenteel uit 2 oudsten en 2 diakenen en 1 vacature voor diaken.
  • Het kent de volgende functies/taken: voorzitter, secretaris, pastoraat, jeugdwerk en algemeen diakonaat, en verder een gedelegeerd penningmeesterschap onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke raad.
Kringen

Ontdek de kracht van kringen: Gemeente zijn in verbondenheid

De kringen en teams zijn essentieel voor onze gemeente. We streven ernaar een gemeente van kringen te zijn, waarbij de gemeente zich vormt in kleine groepen. Naast de eredienst is de kleine groep een belangrijk onderdeel van de gemeente. De gemeente is verdeeld in verschillende kringen waarbij iedereen die bij de gemeente wil horen, wordt uitgenodigd om zich bij een kring aan te sluiten. De kringen komen regelmatig samen voor Bijbelstudie, gebed, gemeenschapsvorming en onderlinge zorg. Onze visie is een gemeente van kringen te zijn, onze missie is zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan een kring, en onze waarden zijn leren, dienen, getuigen, liefhebben en aanbidden. Momenteel bieden we bijbelstudie- en gebedskringen aan op vaste dagen en nodigen we geïnteresseerden uit om deel te nemen. De huiskamers zijn nog niet vol en we zijn bereid nieuwe groepen te vormen als dat nodig is. U bent van harte welkom!

Kerk in Zevenhuizen

De ABC Gemeenten

De ABC staat voor de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten en is ontstaan vanuit de fusie tussen deze twee gelijkgezinde gemeentegroepen. Momenteel bestaat deze groep uit zo’n 60 gemeenten door heel Nederland, waar inmiddels ABC Gemeente Zuidplas als nieuw te starten gemeente aan toegevoegd zal worden. Voorzitter van de ABC gemeenten is de heer Orlando Bottenbley, tevens voorganger van de Bethelgemeente in Drachten. In onderstaande video geeft hij een toelichting op de ABC Gemeenten. 

Een vereniging van gemeenten met een gedeelde Visie

De ABC gemeente Zuidplas werd gestart in de loop van 2011. Een groep van zo’n 35 volwassenen besloot met elkaar kringen te starten in diverse kernen van Zuidplas. Een gebedsgroep was al langer actief in Zevenhuizen en ook vanuit de CAMA Gemeente Gouda en de groep van ABC gemeenten bestond de visie om een nieuwe gemeente te starten in Zuidplas. Het gebied is door de rijksoverheid aangewezen als groeikern voor de zuidelijke as van de Randstad en de regio groot Rotterdam.

De start van de nieuwe gemeente wordt in alle opzichten ondersteund door de ABC gemeenten, de CAMA gemeente Gouda en Emerald.

ABC staat voor: Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten. Dit landelijk verband van onafhankelijke plaatselijke (kerkelijke) gemeenten is een samengaan van twee groepen. Een aantal vrije Baptistengemeenten en de groep van CAMA gemeenten sloegen de handen ineen.

CAMA staat voor Christian and Missionary Alliance. De CAMA is een groot internationale kerk- en zendingsgenootschap. Het werk van deze zendingsorganisatie ontstond aan het einde van de 19e eeuw onder de bezielende leiding van A.B. Simpson. Hij was een groot opwekkingsprediker en een representant van de zgn. “Second Great Awakening”. Hij had een geweldige visie voor het verlorene en stichtte daartoe het zendingsgenootschap van de CAMA met als doel wereldevangelisatie. Momenteel werkt de CAMA in zo’n 70 landen en zending is nog altijd haar belangrijkste taak

Wereldwijde zendingsbeweging met een missie voor gemeentestichting

Meer dan 1200 zendelingen zijn bij de CAMA in dienst en tienduizenden plaatselijke gemeenten zijn gesticht en hebben zich in een internationaal kerkverband verenigd. Daarbij wordt uitgegaan van de belangrijkste opdracht die de Here Jezus aan ons heeft nagelaten, nl. “Gaat dan henen, maakt alle volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest” (Mt.28:19). Evangelisatie om te komen tot gemeentestichting is nog altijd het doel. Het Mission Statement van de CAMA is als volgt:

Christus leren kennen en Hem verhogen als Redder, Heiligmaker, Geneesheer en komende Koning om zo gelovigen te vormen tot discipelen van Hem in op Christus gerichte gemeenten, die het Evangelie verkondigen, dichtbij en veraf, met name aan onbereikte bevolkingsgroepen.

Emerald is het verband van Europeese gemeenten van de CAMA en die uit het Midden Oosten en wordt vertegenwoordigd door dhr. Verduijn.