Skip to content Skip to footer

Grotendeels met toestemming overgenomen van het model privacyverklaring van de Protestantse Kerk in Nederland1.

ABC gemeente te Zuidplas

Aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

ALGEMEEN

OVER DEZE PRIVACYVERKLARING

Voor de Unie van Baptistengemeenten en de aangesloten gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de plaatselijke gemeente. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

OVER DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN EN DE AANGESLOTEN GEMEENTEN

De organisatie van de Unie van Baptistengemeenten en de aangesloten gemeenten zijn gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken en gemeenten om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

ALGEMENE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de lokale gemeente ervoor dat uw privacy rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen onze gemeente is iedereen die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. 

De volledige verklaring kunt hier vinden.

 


1 Te raadplegen via https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/privacy/privacy-algemeen